Vietnamese

Điểm đến ngôn ngữ của bạn. Một thông dịch viên sẽ được gọi. Các thông dịch viên được cung cấp miễn phí cho quývị.

Methodist Hospital for Surgery

17101 Dallas Parkway

Addison, TX 75001

Phone: 469-248-3900

Fax: 469-248-3901

comments@methodistsurg.com