Japanese

あなたの言語を指します。通訳が呼び出されます。通訳は無償で提供されます。Anata no gengo o sashimasu. Tsūyaku ga yobidasa remasu. Tsūyaku wa mushō de teikyō sa remasu.

Methodist Hospital for Surgery

17101 Dallas Parkway

Addison, TX 75001

Phone: 469-248-3900

Fax: 469-248-3901

comments@methodistsurg.com